Veiligheid (VGM)

Veiligheid staat altijd voorop bij werken met isolatie, daarom hier praktische tips voor veilig werken met isolatie (VGM)

Veiligheid staat voorop bij isoleren, het verwerken van vezelplaten als glaswol en steenwol kan huidirritatie veroorzaken bij contact met de onbedekte huid.

Lees daarom met aandacht veiligheid voor prettig werken met isolatie.

 

Veiligheid

Deze  huidirritatie is het gevolg van kleine vezeltjes die (onzichtbare) wondjes of rode bultjes veroorzaken met jeuk tot gevolg. Dit is wel hinderlijk maar normaal niet schadelijk voor de gezondheid.

Naast jeuk kan mogelijk ook irritatie van ogen en luchtwegen ontstaan die tot ontstekingen kunnen leiden. Voorkom krabben bij jeuk, dit helpt namelijk niet en maakt de irritatie alleen maar heviger.

Van steenwol allergie is overigens geen sprake, deze aandoening bestaat simpelweg niet. Ook is niet iedereen gevoelig voor isolatie irritatie. Het is voor iedereen verstandig enkele simpele maatregelen te treffen bij het verwerken van deze platen.

 

Voorzorg en tips bij verwerken steenwol

Enkele irritatie voorkomen tips voor verwerken van isolatie zonder jeuk. Opgedeeld in 3 fasen; pretentie voor aanvang werkzaamheden, maatregelingen tijdens verwerken van isolatie en tips voor na werken met isolatie materiaal.

 

VOOR aanvang werkzaamheden

 • Draag handschoenen en bedek armen en benen
 • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Zorg voor goede stofafzuiging en extra ventilatie op de werkplek

 

TIJDENS verwerken van isolatie

 • Zorg voor goede afzuiging bij zagen isolatieplaten
 • Sof direct van werkplek wegzuigen met stofzuiger, voorkom opstuiven door vegen
 • Bij opkomende jeuk niet krabben of wrijven

 

NA werken met isolatie materiaal 

 • Na isolatiewerkzaamheden de huid met veel water goed afspoelen zonder wrijven. Hierna wassen als gebruikelijk
 • Glaswol vezels gaan ook in werkkleding zetten en zo de bedekte huid irriteren. Bij het wassen kan dit ook overgaan op andere kledingstukken waardoor huisgenoten last krijgen

 

Isolatieplaten met vezels als steenwol en glaswol kunnen bij verwerking irritatie geven aan huid, ogen en luchtwegen. Probeer altijd preventief gegeven maatregelingen op te volgen, ook als je zelf geen last of hinder ondervind.

Veiligheid houdt nauw verband met milieu, ontdek onze opmerkelijke visie op milieu VGM.

 

Of bekijk alle technische info over glaswol en voor steenwol prijzen vergelijken.

Milieu (VGM)

Milieu en isoleren is aandacht hebben voor mens en natuur Zuinigheid, besparen, hergebruik en geld hangt hiermee samen

Het een kan niet zonder het ander en alles is milieu, dus isoleren is belangrijk voor ons. Dit reikt verder dan een gebruikelijk VGM-plan voor isolatie.

Hier delen we graag onze eigen opvatting over isolatiemateriaal ten opzichte van mens, milieu en geld. Alles hangt volgen ons samen, zie het daarom als een mening en niet als exacte wetenschap.

Mens

Een dak boven het hoofd is net als eten en drinken een vroege levensbehoefte van de mens. Het geeft bescherming, veiligheid en geborgenheid. Als deze eerste behoeften ingevuld zijn, komt het welzijn in beeld.

Wonen, werken en leven in een aangenaam warme omgeving komt dan al snel in beeld. Goede isolatie draagt bij aan een prettig binnenklimaat en draag actief bij aan ons welzijn en welbevinden, ofwel ons milieu.

Het gebruik van isolerende maatregelingen is hiermee belangrijk voor ons als mens.

Milieu
Alles is milieu ofwel natuur, inclusief wij als levende mens zelf. Dit maakt gelijk duidelijk dat goed omgaan met de natuur centraal staan bij productie, verwerken, aanbrengen en gebruiken van isolatiemateriaal.

Het woord ‘milieu’ heeft overigens vaak een wat negatieve bijklank, maar dat is onnodig en niet terecht. De oorzaak is deze, op het journaal gaat het er bij vervuiling al snel over ‘milieu’. Terwijl positieven zaken als een mooi landschap in een volgens journaal item als ‘natuur’ aangeprezen wordt.

Onze stelling; Milieu = Natuur, allebei hetzelfde dus.

Het gaat bij milieu van isolatiemateriaal om de gehele levensduur cyclus, ook wel footprint genoemd. De totale milieubelasting van van het totale proces, van grondstoffen winnen, productie inclusief transport. Maar ook verwerking , gebruik, demontage en hergebruik of recycling na verloop van levensduur valt speelt hierin een rol.

De isolatie industrie had het milieubelang als redelijk snel door en is hierop goed ingesprongen door hergebruik van isolatiemateriaal te stimuleren. Zowel bij verwerken van isolatiemateriaal tijdens nieuwbouw als recyclen en/of verwerken na sloop wordt actief aan recycling gedacht. Met actieve ondersteuning voor aanbieden van containers voor hergebruik.

Hiernaast is isolatiemateriaal een product dat passief maar continu energie besparend werk verricht. Bij afschrijving (technisch en economisch) over voldoende lange termijn draagt isolatiemateriaal bij aan een beter milieu.

Wel zit er verschil in milieubelasting tussen de productie van de verschillen isolatiematerialen op de markt. Een keuze maken voor de langer termijn nivelleert deze verschillen tot nihil.

Geld
Altijd weer blijkt dat geld een belangrijke drijfveer voor mensen is. De bijzondere eigenschap van isolatiemateriaal is dat het, gezien over langere termijn, geen geld kost.

Isolatie is zelfs een investering die geld oplevert, denk hier ook eens aan bij het ontwerpen, aanbrengen en kopen van isolatie.

De overheid staat achter zuinig omgaan met energie en milieu. Hiervoor wordt soms zelfs budget vrijgemaakt om burgers aan te zetten tot het doen van besparende investeringen.

Deze worden financieel actief ondersteunt met een subsidie in vorm van lagere belasting of positieve maatregel. Kijk voor tarieven en mogelijke stimulering op btw bouw, en maak hiervan waar kan dankbaar gebruik!

 

Genoeg gefilosofeerd zo, bekijk de bruikbare tips over veiligheid VGM of ga terug naar onze homepagina ;-)

Bedankt

Dat is handig offertes aanvragen!

We laten deze aanvraag snel door onze partners uitwerken. Het kan zijn dat ze hiervoor nog even contact opnemen.
Waarna de aanbiedingen over enkele dagen naar je toegestuurd worden.

Bevalt deze service voor goedkoop isolatie kopen? Bekijk en laat dan je ervaring achter op de aanvraagpagina.

Succes met isolatieplaten kopen!

TIP; Vraag direct ook prijzen aan voor:

 

Terug naar isolatieplaten overzicht en vergelijk glaswol met steenwol of bekijk isolatie video’s.

Disclaimer en Privacy

Disclaimer, Privacyverklaring en Cookies

Deze disclaimer en privacyverklaring van Isolatieplaten.org is voor het laatst aangepast op 28 juni 2017.

Onderwerpen:

Klik direct door naar het gewenste onderwerp of lees de volledige pagina (aanbevolen).

DISCLAIMER

Wij besteden onze uiterste zorg aan het samenstellen van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot de website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis genomen te hebben van onderstaande voorwaarden, deze volledig te begrijpen, hiermee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle keuzes die hij maakt op grond van info op de website alsmede voor het gebruik van deze informatie. De gebruiker kan aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. De website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, afbeeldingen (foto’s, illustraties en grafisch materiaal), logo’s en (handels)namen zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, copyright “©” en/of ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons als eigenaar of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf gebruikt worden. Het is conform voorgenoemde rechten de gebruiker wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op de websites waarnaar gelinkt of verwezen wordt, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige online media die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend een suggestie bedoeld voor mogelijk gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetsites vindt volledig op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting, verwijt of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en bruikbare informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig, juist of actueel is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij naar permanente beschikbaarheid zullen streven, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk of permanent – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig kan zijn van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af. Dit voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website. Ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich kunnen voordoen) van dergelijke schade.

Indien gereed keer terug naar Website>>

PRIVACYVERKLARING

Via deze website worden verstrekte privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de richtlijnen die een goede huisvader betaamt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst(en) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u opgegeven worden of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt met het doel deze te verwerken. Uw gegevens tot onze beschikking in onze administratie worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Contactformulier en mailing

Wij bieden een mailing (b.v. nieuwsbrief) waarmee wij geïnteresseerden kunnen informeren over het bij aanmelding opgegeven onderwerp. Uw naam en e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming (dubbel opt-in) toegevoegd aan de lijst met inschrijvers. Iedere mailing bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden uw verstrekte gegevens zorgvuldig bewaard.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw gegevens (per contactformulier of email ontvangen) uitdrukkelijk niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden, social media en statistieken

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die middels links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw (persoons)gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens hiervan gebruik te maken.

Op onze site kunnen social media buttons opgenomen zijn. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw (persoons)gegevens.

Wij houden op onze website statistieken bij, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Doeleinden

Wij verwerken verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de volgende gerechtvaardigde doeleinden:

 • Het verzenden van uw aangevraagde informatie en kunnen informeren over events;
 • Het ontvangen van donaties of giften en daarbij behorende rechten en plichten;
 • Het beheren van de ledenadministratie; indien u zicht hiervoor uitdrukkelijk aangemeld heeft;
 • Het beheren van de financiële administratie; indien uitdrukkelijk een overeenkomst aangegaan is;
 • Het doen van (geanonimiseerd) analytisch, strategisch of statistisch onderzoek.

Beveiliging & vertrouwelijkheid

Wij treffen in overeenstemming met de aard en vertrouwelijkheid van gegevens passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent. De laatste datum van wijziging vind u aan het begin van deze pagina.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of verzoek omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. De mogelijkheid voor contact opnemen vind u onderaan deze pagina.

Wanneer gereed ga retour Website>>

COOKIES

Wij maken op deze website gebruik van cookies en scripts om gebruikers anoniem te analyseren en uw gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobile device worden aangeboden. Uw browser beslist altijd zelf wat hiermee te doen en of deze opgeslagen worden, wel of niet al na gelang uw instellingen.

JavaScrips maken een webpagina interactief en zorgen voor extra functionaliteit.

Cookies worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, het inloggen te vergemakkelijken, uw instellingen en voorkeuren te onthouden en het webbezoek te monitoren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Er bestaat onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd, deze zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website. Niet noodzakelijke cookies helpen ons met analyseren en aanbieden van relevante gepersonaliseerde content van/voor derden. Hiervoor vragen we bij het eerste bezoek uw toestemming.

Hieronder vindt u een overzicht van cookies die door de website geplaatst kunnen worden en waartoe deze dienen.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgen wij inzage in het bezoek op de website. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s, onderwerpen en online gedragingen. Op deze manier kunnen wij content verbeteren en (toekomstige) inhoud beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. Wij zien niet exact wie (welk individu) onze website bezoekt, Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u onder Beleidsvereisten voor advertentiefuncties van Google Analytics.

Google AdSense

Bedrijven verzamelen informatie over uw bezoek aan onze website en/of andere websites. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om relevante advertenties aan u te tonen.

Indien u dit absoluut niet wilt kunt u zich voor een aantal (niet alle) cookies afmelden via het Network Advertising Initiative nai.

Meer informatie hoe Google cookies (voor advertenties) gebruikt vindt u onder het artikel Hoe Google cookies gebruikt.

Facebook

Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook Inc. via onze website cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen (via ons) geplaatst als u tijdens het bezoek aan onze website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter

Wij kunnen Twitter-cookies op uw pc plaatsen om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen (via ons) geplaatst als u tijdens een bezoek aan onze website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

YouTube

Een ingesloten (ofwel embedded) YouTube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeursinstellingen. Zo kan bijvoorbeeld een deels bekeken video op een later tijdstip in uw eigen account afgekeken worden vanaf het punt waarop u gestopt bent.

Autoresponder

Een autoresponder is een (geautomatiseerd) mailingprogramma dat gepersonaliseerde bulkmail verstuurt. Altijd uitsluitend aan geverifieerde e-mailadressen van personen die zelf uitdrukkelijk (dubbel opt-in) om deze informatie gevraagd hebben. Door cookies kunnen wij b.v. de opening rate zien, wat weer aanleiding kan zijn onze berichtgeving te verbeteren. Iedere mail bevat een link waarmee u direct kunt uitschrijven.

Als autoresponder maken wij gebruik van de service van AWeber communications. Vind meer informatie over het gebruik van AWeber.

Overige media

Interactieve tabellen, grafieken en ingesloten tools van derden kunnen cookies plaatsen. Ook uw ingegeven cookie voorkeur wordt opgeslagen om deze bij vervolgbezoek te kunnen naleven.

Het is daarnaast mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat zoals webshops, partners en merchants voor affiliate marketing en/of leadgeneratie. Om te zien waar bezoekers vandaan komen.

Onderwerpen en integratie welke nu nog niet aanwezig zijn kunnen nader volgen en actief zijn.

Hoe kan ik cookies verwijderen?

Cookies verwijderen in Internet Explorer

 1. Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen.
 2. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox

 1. Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen.
 2. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome

 1. Klik op het 3-tal streepjes rechts bovenin. Klik op Opties > tab Geavanceerde opties. Klik onder Privacy op Browsegegevens wissen…
 2. Zorg in ieder geval dat Cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier of e-mailadres; info(@)isolatieplaten(.)org [mailadres gebruiken zonder haakjes '( )' ]

Klaar met deze pagina? Keer terug Naar Website>>